Verkkosivuston yleiset ehdot

TIETOSUOJA

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä Tietosuojaseloste soveltuu Iotflow Oy:n (”Iotflow” tai ”me”) verkkosivujen (”Verkkosivu”) vierailijoihin sekä asiakas- ja markkinointirekisteriimme.

Tietosuojaselosteessamme kerrotaan, miten me käsittelemme Verkkosivuillamme kävijöiden sekä asiakkaidemme ja potentiaalisten asiakkaidemme edustajien ja yhteyshenkilöiden (kaikki edellä mainitut jäljempänä ”Asiakkaat”) henkilötietoja.

Osaan palveluistamme saattaa soveltua erillinen tietosuojaseloste. Mikäli erillistä tietosuojaselostetta sovelletaan tiettyyn palveluun, julkaisemme selosteen kyseisen palvelun yhteydessä.

Voimme päivittää tätä Tietosuojaselostetta, mikäli se on tietojen käsittelytapojen muutosten tai muun syyn vuoksi tarpeellista. Emme tee merkittäviä muutoksia tähän Tietosuojaselosteeseen tai rajoita Asiakkaiden tämän Tietosuojaselosteen mukaisia oikeuksia ilmoittamatta tällaisista muutoksista.

Huomaathan, että tämä Tietosuojaseloste soveltuu ainoastaan sellaisten henkilötietojen käsittelyyn, joiden osalta Iotflow toimii rekisterinpitäjänä. Nämä henkilötiedot on lueteltu tässä Tietosuojaselosteessa. Iotflow voi käsitellä tiettyjä henkilötietoja palveluiden tarjoamisen yhteydessä asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden puolesta henkilötietojen käsittelijänä, jolloin kyseinen asiakas tai yhteistyökumppani toimii henkilötietojen rekisterinpitäjänä. Tässä tapauksessa tällaista tietojen käsittelyä koskee asiakkaan tai yhteistyökumppanin tietosuojaseloste tai muu dokumentaatio, jolla rekisteröityjä informoidaan rekisterinpitäjän tietojen käsittelystä.

REKISTERINPITÄJÄN yhteystiedot

Nimi: Iotflow Oy
Y-tunnus: 2832702-1
Postiosoite: Pitkänsillanranta 11 L 2, 00530 Helsinki
Sähköpostiosoite: tietosuoja@iotflow.io
www.iotflow.io

Käsiteltävät henkilötiedot ja tietolähteet

Henkilötiedot

Iotflow kerää ja käsittelee seuraavia henkilötietoja:

•  nimi ja yhteystiedot
•  organisaatio ja asema
•  puhelinnumero
•  sähköpostiosoite
•  yhteydenpito
•  laskutus- ja maksutiedot
•  tiedot koskien tilausta ja palveluiden käyttöä
•  markkinointikiellot ja markkinointisuostumukset

Suurin osa henkilötiedoista saadaan suoraan Asiakkaalta rekisteröitymisen yhteydessä. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta toimijoilta ja julkisista rekistereistä.

Evästeet ja analytiikkatiedot

Lähtökohtaisesti emme kerää analytiikkatietoja verkkosivuillamme vierailleista käyttäjistä. Verkkosivusto käyttää rajoitetusti sessiokohtaisia evästeitä sivujen perustoiminnallisuuden mahdollistamiseksi. Eväste varastoidaan väliaikaisesti käyttäjän laitteen muistiin ja poistuu, kun käyttäjä sulkee selaimen, tai muulla käyttäjän selaimeen asettamalla tavalla.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus JA peruste

Tarkoitukset

Iotflow käsittelee henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

Tarjotaksemme palveluitamme

Käsittelemme henkilötietoja ensisijaisesti tarjotaksemme palveluita Asiakkaillemme sekä harjoittaaksemme, ylläpitääksemme ja kehittääksemme liiketoimintaamme. Mikäli Asiakas ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme, käytämme annettuja tietoja kysymyksiin vastaamiseksi ja mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Asiakasviestintään ja markkinointiin

Voimme käsitellä henkilötietoja ottaaksemme yhteyttä Asiakkaisiimme palveluihimme liittyvissä asioissa ja ilmoittaaksemme Asiakkaille palveluita koskevista muutoksista sekä markkinoidaksemme palveluitamme.

Käsittelyn peruste

Käsittelemme henkilötietoja oikeutetun etumme perusteella harjoittaaksemme, ylläpitääksemme ja kehittääksemme liiketoimintaamme sekä luodaksemme ja ylläpitääksemme asiakassuhteita. Kun käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun etumme perusteella, vertaamme oikeutettuja etujamme sinun oikeuteesi yksityisyyteen.

HENKILÖTIETOJEN Vastaanottajat

Emme jaa henkilötietoja Iotflow:n organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille, ellei jokin seuraavista olosuhteista ole käsillä:

Oikeudellisista syistä tai tai tietoturvaan liittyvistä syistä

Voimme luovuttaa henkilötietoja Iotflown organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille, jos pääsy henkilötietoihin ja niiden käyttäminen on kohtuudella tarpeen (i) minkä tahansa soveltuvan lain, sääntelyn, ja/tai tuomioistuimen päätöksen noudattamiseksi; (ii) petoksen, taikka tietoturvaongelman tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi ja tällaisen asian käsittelemiseksi; ja/tai (iii) Iotflown tai Asiakkaidemme etujen tai omaisuuden turvaamiseksi taikka turvallisuuden takaamiseksi tai yleisen edun turvaamiseksi lainsäädännön mukaisesti. Mikäli mahdollista, ilmoitamme Asiakkaille tällaisesta siirrosta ja käsittelystä.

Valtuutetuille palveluntarjoajille

Voimme siirtää henkilötietoja meille palveluita tarjoaville valtuutetuille palveluntarjoajille (mukaan lukien tietojen säilytys-, myynti-, markkinointi- ja asiakastukipalveluita tarjoaville alihankkijoillemme). Palveluntarjoajiemme kanssa tekemiimme sopimuksiin sisältyvien sitoumusten mukaisesti palveluntarjoajat sitoutuvat noudattamaan vähintään tämän Tietosuojaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvastandardeja.

Muista oikeutetuista syistä

Mikäli Iotflow on osapuolena sulautumisessa, liiketoimintakaupassa tai muussa yrityskaupassa, voimme luovuttaa henkilötietoja kyseisessä yrityskaupassa mukana olevalle kolmannelle osapuolelle. Varmistamme tällöin kuitenkin kaikkien henkilötietojen pysymisen luottamuksellisina. Tässä tapauksessa kerromme siirrosta niin pian kuin on kohtuullisesti katsoen mahdollista Asiakkaille, joiden henkilötietoja siirto koskee tai joiden henkilötietojen käsittelyyn soveltuu eri tietosuojaseloste.

SINUN OIKEUTESI

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada pääsy sinua koskeviin henkilötietoihin pyytämällä meiltä kopion keräämistämme henkilötiedoistasi.

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli käsittely perustuu Asiakkaan antamaan suostumukseen, Asiakas voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen voi rajoittaa Asiakkaan mahdollisuuksia käyttää palveluitamme. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruutusta käsittelemien henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sinulla on oikeus vaatia meitä korjaamaan tai täydentämään säilyttämämme virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot ottamalla meihin yhteyttä.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme. Suoritamme pyynnön mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa.

Oikeus vastustaa

Voit vastustaa henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuumme.

Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä

Voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä esimerkiksi, kun poisto-, korjaus- tai vastustuspyyntösi ovat käsiteltävänä ja/tai kun meillä ei ole oikeutettuja perusteita käsitellä tietojasi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada henkilötietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa sekä oikeus siirtää tiedot itsenäisesti kolmannelle osapuolelle.

Oikeuksien käyttäminen

Yllämainittuja oikeuksia voidaan käyttää lähettämällä ylläoleviin osoitteisiin kirje tai sähköposti, joka sisältää seuraavat tiedot: Asiakkaan koko nimi, yrityksen nimi, osoite, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero. Voimme pyytää Asiakkaan henkilöllisyyden todistamisen kannalta tarpeellisten lisätietojen toimittamista. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia.

suoramarkkinointi

Huolimatta mahdollisista ennakolta annetuista suoramarkkinointia koskevista suostumuksista, Asiakkaalla on oikeus kieltää meitä käyttämästä Asiakkaan henkilötietoja suoramarkkinointiin tai markkinatutkimukseen olemalla meihin yhteydessä yllä osoitettujen yhteystietojen mukaisesti, taikka käyttämällä suoramarkkinointiviestien yhteydessä tarjottavaa tilauksen peruuttamismahdollisuutta.

valituksen tekeminen

Mikäli katsot, että henkilötietojen käsittelytoimemme ovat soveltuvan tietosuojalainsäädännön vastaisia, voit tehdä asiasta valituksen paikalliselle valvontaviranomaiselle. Paikallisena valvontaviranomaisena toimii Suomessa tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).

Tietoturvallisuus

Käytämme hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä sekä fyysisiä suojatoimenpiteitä keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi. Käyttämiämme toimenpiteitä ovat esimerkiksi tietojen salaus, salasanat, palomuurit, turvalliset tilat ja järjestelmät, jotka on suojattu rajoitetuin pääsyoikeuksin. Turvatoimemme on suunniteltu ylläpitämään asianmukainen taso tietojen luottamuksellisuuden, eheyden, käytettävyyden, palautettavuuden ja vikasietoisuuden varmistamiseksi. Testaamme säännöllisesti järjestelmiämme ja muuta laitteistoa haavoittuvuuksien varalta. Mikäli tietoturvatoimenpiteistä huolimatta tapahtuu tietoturvaloukkaus, jolla on todennäköisesti haitallisia vaikutuksia Asiakkaiden yksityisyydelle, ilmoitamme loukkauksesta soveltuvan lainsäädännön edellyttämällä tavalla asiaankuuluville Asiakkaille ja muille vaikutusten alaisille osapuolille, sekä soveltuvan tietosuojalainsäädännön vaatiessa viranomaisille niin pian kuin mahdollista.